§ 1
Foreningens navn er Aars Motocross Club, Aa.M.C


§ 2
Foreningens formål er: At give dens medlemmer lejlighedtil at drive motorsport.


§ 3
Alle kan optages i foreningen. Dog kan den til enhver tid siddende bestyrelse ekskudere medlemmer eller nægte at optage personer, der efter bestyrelsens skøn skader eller har skedet foreningens omdømme.


§ 4
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med 14 dags varsel og skal afvikles hvert år i Januar eller Februar.
Afstemningen foretages ved håndsoprækning eller skriftlig, hvis et flertal anmoder herom. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødtes antal.
Dette er ikke gældende ved ændringer af foreningens vedtægter. Ved vedtægtsændringer kræves en majoritet på mindst 2/3 af foreningens medlemmer. Er denne majoritet ikke tilstede, kan der indkaldes til ekstra rdinær generalforsamling med 1 uges varsel. Her er almindelig stemmeflertal gælende.
Alle med aktivt medlemskab og er maxi-køre er stemmeberittiget. Er medlemmet micro- eller minikører har hvert forældrepar / værge 1 stemme pr. barn.


§ 5
Medlemskontingentet og regnskabsperiode løber fra 1. Januar til 31. December.
Regnskabet skal være tilgængeligt på generalforsamlingen.


§ 6
På generalforsamlingen skal følgende dagsorden behandles:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Fremlæggelse af regnskab.
5. Fastsættelse af kontigent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse.Lige år 4 pers. Ulige år 3 pers.
8. Valg af suppleanter. Vælges for 1 år.
9. Valg af revisor. Vælges for 1 år.
10. Eventuelt.


§ 7
Bestyrelse består af 7 af Aa.M.C.´s medlemmer, heraf en frmand, næstformand. kasserer, sekretær, banechef og matrialechef.
Bestyrelsen konstituere sig selv.


§ 8
Bestyrelsen varetager alle foreningens anliggender i overensstemmelse med foreningens vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Afgørelsere ved almindligt stemmeflertal, og i tilfælde af stemmelighed afgør formandens stemme udfaldet.


§ 9
Bestyrelsen fastsætter reglementet i overenstemmelse med gældende regler for sportens udøvelse og banens benyttelse og varetager reglementets overholdelse.
Antallet af satelitmedlemmer kan ikke overstige antallet af aktive medlemmer.


§ 10
Formanden indkalder til bestyrelsesmøder så ofte det findes nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.


§ 11
Foreningen tegnes af formanden. Ved køb og salg af klubbens ejendom, kræves underskrift af hele bestyrelsen.


§ 12
Ophævelse af foreningen kan kun ske dersom 2/3 af foreningens medlemmer på en generalforsamling er enige herom. Ophævelsen af foreningen kan dog først ske, når foreningens aktiver er realeseret og foreningens evt. gæld er betalt.
Overskud herved indsættes på en bankbog i 5 år og kan indenfor denne periode hæves ved genoprettelse af klubben. I modsat faldoverføres beløbet til andet ungdomsarbejde.


§ 13
Udmeldelse af foreningen kan ske til enhver tid siddende formand eller kasserer.
Indbetalt kontigent refunderes ikke.